Gå til hovedindhold

Kom med lokalhistorien

For at kunne dokumentere og fortælle Frederiksbergs historie har vi brug for hjælp. Der er nemlig kun lovkrav om, at kommunens forvaltninger, afdelinger og institutioner skal aflevere deres bevaringsværdige arkivalier til Stadsarkivet. Privatarkiver er ikke omfattet af lovgivningen.

Indhold

  For at kunne dokumentere dagligdagen, borgere, forretninger, virksomheder og foreninger på Frederiksberg for eftertiden, modtager vi meget gerne arkivalier, fotos og film om Frederiksberg.

  De ting vi modtager bevares for eftertiden i Stadsarkivets magasiner. Hvis du ikke ønsker at aflevere dine originale arkivalier, fotos og film, kan du nøjes med at udlåne dem til scanning hos os.

  Hvad har interesse?

  Alle arkiver efter alle former for foreninger, private institutioner, virksom-heder og forretninger samt enkeltpersoner med tilknytning til Frederiksberg.

  Arkivmaterialet kan være:

  · Forhandlingsprotokoller, mødereferater
  · Love og vedtægter samt meddelelsesblade og andre tryksager
  · Medlemsfortegnelser, aktionærlister m.m.
  · Dagbøger og erindringer
  · Personlige papirer: Skudsmålsbøger, anbefalinger, attester m.m.
  · Ejendomspapirer: Skøder, aflyste pantebreve, forpagtningskon-trakter m.m.
  · Korrespondance, kopibøger, brevsamlinger
  · Alle former for sager – journalsager, personsager, emnesager m.v.
  · Regnskabsbøger og -protokoller
  · Udklip og udklipssamlinger, scrapbøger m.m.
  · Film, lydbånd, videooptagelser m.m.
  · Kort, tegninger, plakater, planer m.m.

  Kommunens arkiver

  Arkivloven i Danmark bestemmer, at offentlige arkivalier skal afleveres til et offentligt arkiv – en af institutionerne under Statens Arkiver eller et kommunalt arkiv, hvor kommunerne har besluttet at oprette et sådant For Frederiksbergs vedkommende medfører dette, at kommunen skal aflevere til Frederiksberg Stadsarkiv. Igennem de sidste 50 år har Stadsarkivet således opbygget en 16 km lang samling af kommunale forvaltnings- og institutionsarkiver helt tilbage fra midten af 1700-tallet samt af kort, tegninger, film og fotografier.

  Privates arkiver

  Når det drejer sig om privatarkiver findes der ikke noget lovkrav om, at der skal ske aflevering til et arkiv. Institutionerne under Statens Arkiver og stads- og lokalarkiverne har dog indsamlet betydelige mængder af privat arkivmateriale. Frederiksberg Stadsarkiv har allerede fra oprettelsen i 1953 modtaget private arkivalier, men afleveringerne fik først et større omfang fra 1997, hvor Stadsarkivet åbnede for private afleveringer og samtidig modtog de privatarkiver, der tidligere var afleveret til Hovedbiblioteket.

  Bidrag til lokalhistorien

  Lokalhistorien har betydning for slægtsforskeren, for den, der vil vide mere om sit nærsamfunds udvikling, for elever og studerendes opgaver eller for forskeren, der bruger lokalt baserede eksempler i videnskabelige undersøgelser. Ikke alt står i bøger eller trykte kildesamlinger, og den, der arbejder med lokalhistorien, må som regel ty til de utrykte kilder – til arkivernes dokumenter, sager og protokoller.

  De kommunale arkiver giver et meget vigtigt bidrag til Frederiksbergs historie, men byens udvikling og kultur har også været påvirket af andre faktorer end kommunens mangesidede virksomhed. Frederiksberg har altid haft et meget aktivt erhvervsliv og et stort antal foreninger på næsten alle tænkelige områder. Hertil kommer så de mange private institutioner, som byen har huset gennem tiden.

  En opfordring!

  For at give de borgere, der arbejder med lokalhistorien, det størst mulige udbud af kilder til belysning af Frederiksbergs historie, er det af meget stor betydning, at en så stor del af de arkivalier, som byens foreninger, virksomheder, private institutioner og enkeltpersoner har skabt samles i Stadsarkivet.

  Hvis du ligger inde med arkiver af den art eller har kendskab til sådanne arkiver, opfordres du til at kontakte Stadsarkivet med henblik på en senere aftale om aflevering. Stadsarkivet garanterer for, at arkiverne opbevares betryggende til evig tid, og at arkivalierne er tilgængelige på læsesalen efter de regler, som dem, der afleverer dem, selv fastlægger.